Vodocrpilište Šibice

Vodocrpilište Šibice nalazi se na lijevoj obali Save jugozapadno od Grada Zaprešića, sjeverno od korita rijeke Save.

Zaprešić d.o.o. ima koncesiju za zahvaćanje vode iz vodocrpilišta, a trenutno se zahvaća oko 6 milijuna m3 vode godišnje. Zahvaćena voda koristi se:

  • cca 75% kolicina za vodoopskrbu Grada Zaprešića i okolnih naselja i opcina, odnosno za distributivno podrucje Zaprešića d.o.o.
  • cca 25% kolicina za vodoopskrbu naselja koje spadaju u podrucje distribucije Zagorskog vodovoda d.o.o.

Do danas je završena izgradnja I etape vodocrpilišta, a ona se sastoji od pet bunara ( B0, B1, B2, B3, B4) sa šest instaliranih crpki  ( dvije kapaciteta 50 l/s i cetiri po 100 l/s ) ukupnog instaliranog kapaciteta cca 500 l/s (stvarni kapacitet crplišta je 450 l/s), dvije trafostanice (TS 79 i TS 251 ), agregatske stanice sa stabilnim agregatom, klor stanice i upravne zgrade veličine 40 m2.

Trenutno se zahvacanje vode obavlja iz pet navedenih bunara i to:

  • Iz bunara B0 u količini od Q = 50 l/s
  • Iz bunara B1, B2, B3 i B4 u količini do Q = 100 l/s

što predstavlja ukupnu moguću količinu zahvaćanja vode od 450 l/s, odnosno 14.2 milijuna m3 godišnje.

Razvojni projekti vodocrpilišta Šibice

Zbog nastalog povećanja potrošnje vode (naročito na području distribucije Zagorskog vodovoda ) obavljani su vodoistražni radovi predmetnog lokaliteta promatrano u širem smislu te je još 1989. godine pokrenuta akcija za izgradnju  konačne faze vodocrpilišta.

Nakon provedenih istražnih radova i izrade studije mogućnosti proširenja vodocrpilišta, obavljeni su geoistražni radovi  ograničeni na prostor izgradnje bunara B5, B6 i B7 (bunari su tada izbušeni i vršena su probna crpljenja ) koji su dali rezutate izdašnosti bunara od 100 l/s.

Navedenim saznanjima predložena je novelacija idejnog rješenja konačne faze vodocrpilišta Šibice koja rezultira zaključkom da će se proširenjem vodocrpilišta za četiri bunara  (B5 – B8) sa izdašnosti od 100 l/s formirati konačna faza vodocrpilišta ukupnog kapaciteta 800 l/s kod zajedničkog rada svih devet bunara.

Kontrola kvalitete vode

Kakvoća i ispravnost vode redovito se dnevno kontrolira uzimanjem uzoraka i njihovim ispitivanjem od strane vlastitog laboratorija te ovlaštenog zavoda za zaštitu zdravlja, sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15 i NN 104/17), Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).
Pojedinosti o postupcima kontrole kvalitete vode možete pročitati  ovdje.

Distribucija vode

Trenutno se iz vodocrpilišta Šibice godišnje zahvaca preko 4 milijuna m3 vode koja se putem čeličnog cjevovoda Ø 600 doprema do lokacije vodospreme „ Veliki Vrh“, gdje su za potrebe distribucije vode Zaprešić d.o.o. izgrađena dva vodospremnika  ( V = 2 x 2800 m3 ), kojima se, isto tako, preko magistralnog cjevovoda Veliki Vrh – Gredice,  omogućuje tranzit potrebnih količina za Zagorski vodovod ( godišnje preko 500.000,00 m3   ).

Vodoopskrbni sustav Zaprešić d.o.o. je s obzirom na reljef i smjerove distribucije vode podijeljen na pet zona, iako je u pripremi postava novih mjernih mjesta na sustavu u cilju što bolje kontrole i nadzora sustava, a samim time i uspostava većeg broja zona.

Ukupna duljina vodoopskrbne mreže iznosi preko 650 km mreže, a pored već spomenutog vodocrpilišnog kompleksa, izgrađeni su brojni vodovodni objekti kojima se omogućava redovita vodoopskrba:

  • • 5 precrpnih stanica (CS Laduč, CS Pušća , CS Žeinci, CS Ivanec i CS Jablanovec)
  • • 12 vodosprema (VS Veliki Vrh, VS Laduč, VS Sv. Križ, VS Kraj Donji, VS Celine, VS Milić Selo, VS Ivanec, VS Mali Ivanec, VS Pojatno, VS Žeinci, VS Vadina, VS Jablanovec)
  • 11 prekidnih komora
  • 1 hidrobox

Do danas je na distributivnom podrucju Zaprešića d.o.o. izvedeno preko 11.500 prikljucaka sa 15.300 postavljenih vodomjera za preko 18.000 korisnika.

Od 2007. godine u realizaciji je program ugradnje impulsnih vodomjera sa radijskim očitanjem za pojedinacne vodomjere i zgrade do deset stanova, te M-Bus centrale za zgrade preko deset stanova, cime se znatno smanjuje vrijeme potrebno za očitanje vodomjera, a pogreške u ocitanju prakticki se potpuno eliminiraju.

Ovaj sustav takoder nam omogucuje da se period ocitanja skrati (više se ne prakticira tromjesečno očitanje sa korištenjem prosjeka u meduvremenu), vodomjeri se očitavaju svaki mjesec i korisnicima se fakturira tocna potrošnja vode, čime se u znatnoj mjeri smanjuju i reklamacije.

Nadzor i upravljanje vodoopskrbnim sustavom

Nadzor i upravljanje vodoopskrbnog sustava, isto kao i sustava odvodnje, odvija se iz centra telemetrije koji je smješten na vodocrpilištu, i to 24 sata dnevno, 365 dana u godini.