Organi društva

Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava

Poslove društva vodi Uprava društva koju čini jedan član – direktor društva. Direktora imenuje Skupština društva na mandat od pet godina.

Direktor: Domagoj Mikuš, struč.spec.ing.aedif.

Skupština

Skupštinu društva sačinjavaju predstavnici vlasnika društva – Zaprešića d.o.o. , Grada Zaprešića i Općine Bistra.

Predsjednik Skupštine je direktor Zaprešića d.o.o., Domagoj Mikuš, struč.spec.ing.aedif.

Vlasnički udjeli

Temeljni kapital društva predstavlja dva nejednaka temeljna uloga:

Članovi društva % u temeljnom kapitalu
Zaprešić d.o.o. 59,1635
Grad Zaprešić 40,8362
Općina Bistra 0,0003