Pročišćavanje

Pročišćavanje

Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje aglomeracije Zaprešić (CUPOV Zaprešić) nalazi se u blizini recipijenta rijeke Save, na kraju Kolodvorske ulice u Zaprešiću.

Sukladno direktivama EU i zakonskim propisima Republike Hrvatske Grad Zaprešić raskinuo je ugovor s koncesionarom Otpadne vode d.o.o. koncem 2014. godine te je do tada izgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda preuzeo kao gospodarsku cjelinu CUP Zajarki d.o.o., koji je, sukladno zakonskim propisima, pripojen javnom isporučitelju Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u veljači 2015. godine. Nakon duljeg perioda intenzivnih investicijskih radova na uređaju za počišćivanje otpadnih voda 1.1.2016. godine prva faza koja obuhvaća pročišćavanje otpadnih voda mehaničkim postupcima je završena i uređaj je stavljen u funkciju. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. time je započela s obavljanjem usluge pročišćavanja otpadnih voda za sve korisnike koji su priključeni na sustav odvodnje, jer je sustav odvodnje u potpunosti povezan s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

Trenutni kapacitet uređaja je 60.000 ES (ekvivalent stanovnika), a otpadna voda se pročišćava prvim stupnjem pročišćavanja (mehaničkim postupcima) .Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje aglomeracije Zaprešić sastoji se od ulazne crpne stanice (u kojoj se nalaze gruba rešetka- velika i mala, crpke kapaciteta 1×200 l/s i 2×100 l/s stanica za prihvat septičkih jama, fino sito i klasirer pijeska), automatskih  uzimača uzimača uzoraka otpadne vode postavljenih na ulazu i izlazu uređaja, biofiltera ulazne crpne stanice, aeriranog pjeskolova–mastolova, podzemnog bazena za mast,  primarne taložnice, prihvatnih bazena za primarni mulj, kompresorske stanice s puhalima za aeraciju vode, izlaznog mjernog žlijeba, izlazne crpne stanice s crpkama kapaciteta 2×200 l/s, postrojenja za strojnu dehidraciju mulja, kemijskog (scrubber) filtra postrojenja za dehidraciju mulja, nadkrivenog skladišta za dehidrirani mulj, internog laboratorija, diesel-agregatske stanice, kontrolno-upravljačkog sustava. uzimača uzoraka otpadne vode postavljenih na ulazu i izlazu uređaja, biofiltera ulazne crpne stanice, aeriranog pjeskolova–mastolova, podzemnog bazena za mast,  primarne taložnice, prihvatnih bazena za primarni mulj, kompresorske stanice s puhalima za aeraciju vode, izlaznog mjernog žlijeba, izlazne crpne stanice s crpkama kapaciteta 2×200 l/s, postrojenja za strojnu dehidraciju mulja, kemijskog (scrubber) filtra postrojenja za dehidraciju mulja, nadkrivenog skladišta za dehidrirani mulj, internog laboratorija, diesel-agregatske stanice, kontrolno-upravljačkog sustava.

Nakon procesa pročišćavanja voda s uređaja za pročišćavanje odlazi (gravitacijski ili crpkama) podzemnim cjevovodom do recipijenta- rijeke Save.

ES (ekvivalent stanovnik) – označava jedinicu opterećenja koja se primjenjuje u izražavanju kapaciteta uređaja za ročišćavanje otpadnih voda, a dobije se dijeljenjem ukupnog BPK5 ( biokemijska potrošnja kisika ) s vrijednosti koja otpada na jednog stanovnika, a iznosi 60 g kisika na dan.

Pročišćavanjem otpadnih voda smanjuje se opasnost od onečišćenja okoliša te se štiti zdravlje i život ljudi i vodenih organizama. Mehaničko pročišćavanje je prva faza pročišćavanja otpadnih voda koja prethodi biološkom pročišćavanju, a uključuje primjenu fizikalnih i/ili kemijskih postupaka pročišćavanja otpadne vode. U prvom stupnju pročišćavanja otpadne vode uklanjaju se otpad i tvari koje bi mogle štetiti i umanjiti efikasnost biološkog pročišćavanja u narednim fazama pročišćavanja. Mehaničkim pročišćavanjem uklanja se manji dio onečišćenja (krupni otpadci, brzo taložive krutine, ulja i masti) dok ostali dio onečišćenja ostaje u otpad noj vodi (organske i anorganske tvari u otopljenom ili koloidnom obliku, hranjive soli i detergenti). U slijedećim fazama pročišćavanja otpadnih voda drugim i trećim stupnjem pročišćavanja postiže se dodatno smanjenje organskog onečišćenja, hranjivih tvari i drugih onečišćenja u otpadnoj vodi. Biološka faza pročišćavanja otpadnih voda temelji se na aktivnosti mikroorganizama koji se prirodno nalaze u otpadnim vodama, a koji razgrađuju spojeve s ugljikom, dušikom i fosforom iz otpadne vode. Obzirom da je fosfat, koji je sastojak većine deterdženata, ograničavajući faktor procesa eutrofikacije, radi zaštite i očuvanja prirodnih voda vrlo je važno ukloniti fosfor iz otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u prirodne recipijente.

U planu je realizacija projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za dogradnju uređaja za dodatno pročišćavanje otpadne vode drugim i trećim stupnjem pročišćavanja i nakon toga izgradnja tog dijela uređaja prema rokovima iz vodopravne dozvole za postizanje svih stupnjeva pročišćavanja te ispuštanje u površinske vode (rijeku Savu) a prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Prema zakonskoj regulativi postupcima prvog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda treba postići smanjenje pokazatelja BPK5 (biokemijske potrošnje kisika ) za najmanje 20%, a pokazatelja ukupne suspendirane tvari za najmanje 50% u odnosu na vrijednosti ulazne otpadne vode.

Obzirom da se aglomeracija Zaprešić nalazi na vodnom području rijeke Dunav  prema zakonskim propisima i rokovima iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda koja je izdana od strane Hrvatskih voda potrebno je osigurati pročišćavanje komunalnih otpadnih voda drugim i trećim stupnjem pročišćavanja i prema tome smanjenje onečišćenja prema propisanim graničnim vrijednostima koje su definirane Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.