Informacije

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te sukladno čl. 5. st. 1. Zakona ¨obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu  kada takov objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom¨.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjev službeniku za informiranje Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Službenica za informiranje

Marija Štritof, mag.iur.
Telefon: 3310-789, 3310-315
E-mail: mstritof@komunalno-zapresic.hr

I. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

II. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  1. Putem pošte ili osobno na adresu: Zaprešić, Zelengaj 15,
  2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje,
  3. Putem elektronske pošte e-mail: mstritof@komunalno-zapresic.hr
  4. Putem telefona na broj: 3310-789, 3310-315,
  5. Putem faxa: 3310-356

Obrasci

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određuje se sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe