PROČISTAČ OTPADNIH VODA PUŠTEN U RAD

Nakon duljeg perioda intenzivnih investicijskih radova na pročistaču otpadnih voda (CUPOV), s 1.1.2016. godine I. stupanj – mehaničko pročišćavanje je završen i pročistač je stavljen u funkciju.

Sukladno direktivama EU i zakonskim propisima Republike Hrvatske Grad Zaprešić raskinuo je ugovor s koncesionarom Otpadne vode d.o.o. koncem 2014. godine, te je do tada izgrađeni pročistač preuzeo kao gospodarsku cjelinu CUP Zajarki d.o.o., a koji je pripojen sukladno zakonskim propisima javnom isporučitelju Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u veljači 2015. godine. Kako bi se osigurala sredstva za preuzimanje pročistača koje je financirano kreditom Zagrebačke banke te njegovo dovođenje u funkcionalno stanje, jedinice lokalne samouprave (Grad Zaprešić i općine Brdovec, Pušća, Marija Gorica, Dubravica i Luka) donijele su tijekom 2014. g. odgovarajuće Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj s ciljem osiguranja izvora sredstava za ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja. Osim razvoja javne vodoopskrbe i javne odvodnje naknadom za razvoj osiguravaju se i sredstva za podmirenje troškova gradnje objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prihod od naknade za razvoj, između ostalih namjena, može se koristiti i za otplatu financijskih obveza iz ugovora o kreditima za izgrađene komunalne vodne građevine čija je izgradnja financirana kreditom poslovnih i ostalih banaka. Naplata naknade za razvoj, prema navedenim odlukama jedinica lokalne samouprave, započela je 1.1.2015. g. od svih korisnika usluge javne vodoopskrbe. Napominje se da je tijekom 2015. godine Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. na preuzetom pročistaču izvela nužne investicijske radove kako bi pročistač mogao započeti s mehaničkim pročišćavanjem otpadnih voda, a što predstavlja I. stupanj pročišćavanja u daljnjem razvoju pročistača. Radovi su završeni krajem jeseni 2015. godine, te je do kraja godine proveden i probni rad.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. time je započela s obavljanjem usluge pročišćavanja otpadnih voda za sve korisnike koji su priključeni na sustav odvodnje, jer je sustav odvodnje u potpunosti povezan s pročistačem otpadnih voda. Za cijene usluge pročišćavanje otpadnih voda jedinice lokalne samouprave dale su potrebnu suglasnost, te je o tome obaviješteno i Vijeće za vodne usluge. Svi korisnici usluge odvodnje, a time i usluge pročišćavanja otpadnih voda obaviješteni su o cijenama za uslugu pročišćavanja, a koje će se primjenjivati počev od 1.1.2016. godine. Navedena obavijest sa cjenikom bila je priložena uz račun za prosinac 2015. godine, a usluga pročišćavanja otpadnih voda biti će kao dodatna stavka iskazivana na redovnim mjesečnim računima za uslugu javne vodoopskrbe. Cjenik usluge pročišćavanja otpadnih voda objavljen je i na našoj web stranici u rubrici Cijene.

Korisnici koji nisu priključeni na javnu odvodnju, neće imati niti uslugu pročišćavanja otpadnih voda, već će i nadalje imati samo naplatu naknade za razvoj pročistača na osnovu utrošene količine vode kao i do sada. Ovu naknadu i nadalje će podmirivati i korisnici usluge odvodnje odnosno pročišćavanja, jer se prema odlukama jedinica lokalne samouprave ova naknada prikuplja za podmirenje svih postojećih obaveza za preuzimanje pročistača i budući razvoj.

Skip to content